ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់

យើងមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំងក្នុងការផ្តល់នូវការចូលប្រើសៀវភៅថ្មី អន្តរកម្ម និងអាចទាញយកបានរបស់យើង “ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សិស្សទ្រង់”! សម្ភារៈនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ យើងស្នើឱ្យអ្នកអានលិខិតណែនាំជាមុនសិន (ខាងក្រោម) ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសម្ភារៈ។