Kế hoạch Đức Chúa Trờ
dành cho Môn đồ trẻ

Chúng tôi rất phấn khích khi đưa đến chọ bạn một tài liệu mới, thu hút và có thể tải xuống.
Quyển sách “Kế Hoạch Đức Chúa Trời dành cho Môn Đồ Trẻ.” Tài liệu được cung cấp miễn phí. Chúng tôi cũng mong muốn bạn có thể đọc Thứ giới thiệu được đính kèm bên dưới để có thể hiểu rõ hơn về tài liệu của chúng tôi.