Kế hoạch Đức Chúa Trời
dành cho môn đồ Ngài

Chúng tôi rất phấn khích khi đưa đến chọ bạn một tài liệu mới, thu hút và có thể tải xuống.
Quyển sách “Kế Hoạch Đức Chúa Trời dành cho Hội Môn đồ Ngài.” Tài liệu được cung cấp miễn phí. Chúng tôi cũng mong muốn bạn có thể đọc Thứ giới thiệu được đính kèm bên dưới để có thể hiểu rõ hơn về tài liệu của chúng tôi.